Samen
verkopen
we je huis

Deze algemene leveringsvoorwaarden voor de consument zijn van toepassing op de diensten aangeboden door makelaars van House to sell.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
House to sell 2019

Algemene leveringsvoorwaarden

Deel 1. Algemeen

Artikel 1 l Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen een opdrachtgever en een makelaar gesloten overeenkomst van opdracht tot advies en dienstverlening met betrekking tot in Nederland gelegen onroerende zaken. De overeenkomst betreft een inspanning van de makelaar als adviseur en bemiddelaar, waarbij geen garantie voor de prestatie kan worden bedongen. Het streven is een succesvolle afronding van de opdracht tot aankoop, verkoop, bemiddeling, huur of verhuur van onroerend goed.

Artikel 2 l Definities en begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 2. Makelaar: verkoopadviseur, iemand die bemiddelt tussen de koper en de verkoper van een onroerende zaak.
 3. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Onder dienstverlening wordt verstaan: de advisering en bemiddeling met betrekking tot koop, verkoop, huur of verhuur van onroerende zaken (Artikel 11 e.v.); de taxatie van onroerende zaken; en de overige door de makelaar of taxateur te verrichten diensten;
 4. Onroerende zaken: onder onroerende zaken worden ook beperkte rechten op onroerende zaken verstaan zoals erfpacht en opstal;
 5. Honorarium: de prijs voor de dienstverlening door de makelaar waaronder de courtage vermeld onder f;
 6. Courtage: het honorarium dat verschuldigd is ter zake van bemiddeling met betrekking tot koop, verkoop, huur of verhuur van onroerende zaken;
 7. Woning: een tot bewoning bestemde onroerende zaak.

Artikel 3 l Algemeen en persoonlijk aanbod

 1. Het algemene aanbod van de makelaar aan de consument bevat een omschrijving van de dienstverlening die de opdrachtgever in kwestie mag verwachten. Het algemene aanbod bevat tevens het honorarium voor de dienstverlening en de overige condities waaronder de dienstverlening wordt verricht.
 2. Na kennisneming van het algemene aanbod door de consument, biedt de makelaar de opdrachtgever de gelegenheid daarover met hem in onderhandeling te treden om tot een persoonlijk aanbod te komen.
 3. De makelaar draagt er zorg voor dat het uiteindelijke persoonlijk aanbod schriftelijk of elektronisch in een opdrachtformulier wordt vastgelegd, waarin naar de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt verwezen en ondertekend dient te worden door de opdrachtgever. (opdrachtbevestiging)
 4. Het persoonlijk aanbod dan wel het algemene aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden. 2

Artikel 4 l Totstandkoming van de opdracht

De opdracht komt tot stand door aanvaarding van het algemeen of het persoonlijk aanbod door de opdrachtgever.

Artikel 5 l Duur van de opdracht

De overeenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar, in te gaan op de datum van plaatsing op Funda/internet woningsites, en wordt daarna stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

Artikel 6 l Einde van de opdracht

 1. De opdracht eindigt door:
 2. vervulling van de opdracht door de makelaar, tenzij er sprake is van een contract dat naar zijn aard een doorlopend karakter heeft ;
 3. opzegging van de opdracht door de opdrachtgever;
 4. opzegging van de opdracht door de makelaar;
 5. ontbinding door een van beide partijen ex artikel 6:265 BW;
 6. overlijden van de opdrachtgever.
 7. De makelaar heeft zijn opdracht vervuld, zodra de overeengekomen prestatie is geleverd of – in geval van bemiddeling door de makelaar – de beoogde overeenkomst tussen de betreffende partijen als gevolg van door hem verleende diensten tot stand is gekomen. Bij koop van een woning door een opdrachtgever is pas sprake van een overeenkomst als de koop is vastgelegd in een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst. Het vervuld zijn doet niet af aan zijn uit die opdracht voortvloeiende verplichting om de consument bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten waarvan de definitieve totstandkoming of verplichting tot uitvoering krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk.
 8. Een opdracht kan te allen tijde en zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen, door de opdrachtgever worden opgezegd. De makelaar heeft terzake recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten zoals bedoeld in Artikel 17 en, op een percentage van 20% van het loon voor zover de opzegging plaatsvindt in het eerste jaar van de opdracht.
 9. De makelaar kan de opdracht opzeggen op grond van gewichtige redenen of na afloop van het eerste jaar van de overeenkomst. Als gewichtige reden wordt in ieder geval beschouwd: de in Artikel 12 lid 1 beschreven situatie dan wel een ernstige verstoring van de relatie tussen de makelaar en de opdrachtgever. De opzegging door de makelaar dient schriftelijk of elektronisch te geschieden.

Artikel 7 l Omzetbelasting, opeisbaarheid

 1. Het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).
 2. Tenzij anders overeengekomen zijn alle vorderingen wegens verschuldigd honorarium, courtage of kosten direct opeisbaar zodra de koop- of huurovereenkomst tot stand is gekomen of de opdracht is uitgevoerd, dan wel deze om andere redenen eindigt. Een en ander onverminderd het bepaalde in Artikel 14 lid 2. 3

Artikel 8 l Algemene verplichtingen van de makelaar

 1. De makelaar voert de door hem aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen uit en met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever. De makelaar adviseert de opdrachtgever bij de verkoop of aankoop van vastgoed, waarbij de beslissing van de opvolging van het advies altijd door de opdrachtgever wordt genomen en te allen tijde voor verantwoording van de opdrachtgever zijn.

2.Tenzij anders overeengekomen mag de makelaar de werkzaamheden die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht door derden, laten uitvoeren.

 1. Indiende makelaar aansprakelijk is voor schade dan zal de schadevergoeding beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de door opdrachtgever verschuldigde courtage.

Artikel 9 l Algemene verplichtingen van de consument 1. De opdrachtgever verschaft de makelaar naar beste weten en kunnen die informatie die de makelaar nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht.

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder overleg buiten de makelaar om activiteiten te ontplooien, die de makelaar bij het vervullen van zijn opdracht kunnen belemmeren of zijn activiteiten doorkruisen.

Artikel 10 l Betaling

 1. De opdrachtgever betaalt de makelaar voor de dienstverlening conform de gemaakte afspraken.
 2. De makelaar stuurt de opdrachtgever een factuur waarin een betalingstermijn van 14 dagen wordt vermeld.
 3. Indien de consument niet binnen de in de factuur gestelde termijn betaalt, stuurt de makelaar hem een betalingsherinnering waarin de opdrachtgever de gelegenheid wordt geboden alsnog binnen 2 weken na ontvangst van de herinnering te betalen.
 4. Indien de consument ook aan de in lid 3 genoemde betalingsherinnering geen gevolg geeft, is hij in verzuim en is de makelaar gerechtigd de wettelijke rente in meerdering te brengen.
 5. De makelaar is na verloop van de in lid 3 genoemde termijn van twee weken bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het hem verschuldigde bedrag. De daaraan in redelijkheid verbonden incasso en/of (buiten)gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 6. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van al het verschuldigde uit welke hoofde dan ook.

Deel 2. Bemiddeling

Artikel 11 l Opdracht tot bemiddeling, deeldiensten

De kern van een opdracht tot bemiddeling betreft het geven van advies over en het voeren van onderhandelingen. De opdracht tot bemiddeling kan uitgebreid worden met onder meer de volgende diensten: – bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen; – verzorging en begeleiding van bezichtigingen; – beoordeling van de waarde van de betreffende onroerende zaak; – begeleiding bij de afwikkeling. Voor de opdracht tot bemiddeling 4

geldt dat de makelaar tijdens of direct voorafgaand aan de opdracht, de onroerende zaak minimaal eenmaal bezichtigd moet hebben.

In plaats van een opdracht tot bemiddeling kan ook apart een opdracht verstrekt worden. Onder aan de opdrachtgever te verlenen deeldiensten kan worden verstaan: – opstellen van een koopovereenkomst zonder dat sprake is van bemiddeling; – opstellen van een huurovereenkomst zonder dat sprake is van bemiddeling; – het invoeren van gegevens omtrent een onroerende zaak in elektronische systemen, waaronder die via internet; – het opstellen en laten plaatsen van advertenties; – het ‘rechercheren’ van een onroerende zaak; – het uitvoeren van een zoekopdracht voor een onroerende zaak. Op deeldiensten zijn deze voorwaarden van toepassing voor zover de aard van die bepalingen zich daar niet tegen verzet.

Artikel 12 l Verplichtingen van de makelaar

 1. Het is de makelaar niet toegestaan meer dan één bemiddelingsopdracht te aanvaarden met betrekking tot één en dezelfde onroerende zaak. Indien hij eerder een bemiddelingsopdracht heeft ontvangen betreffende een bepaalde onroerende zaak, kan hij een nieuwe opdracht pas aannemen, nadat de eerste opdracht aantoonbaar is beëindigd. Indien uit twee of meer lopende bemiddelingsopdrachten door de makelaar diensten moeten worden verleend met betrekking tot een zelfde onroerende zaak, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan dient de makelaar dit schriftelijk of elektronisch te melden aan zijn opdrachtgevers. De makelaar is in dat geval verplicht om, uiterlijk op het moment dat het stadium van onderhandelingen tussen beide opdrachtgevers wordt bereikt, overleg te voeren met zijn opdrachtgevers. Dit overleg dient er toe te leiden dat één van de opdrachten wordt opgeschort dan wel beëindigd. Het is de makelaar dus niet toegestaan om betreffende eenzelfde onroerende zaak, aan meer dan één opdrachtgever diensten te verlenen wanneer het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, ongeacht de wensen van de betrokkenen.
 2. De opdrachtgever wiens bemiddelingsopdracht op grond van het in het vorige lid bepaalde wordt beëindigd is de makelaar geen enkele vergoeding, hoe ook genaamd, verschuldigd met uitzondering van eventuele kosten zoals genoemd in Artikel 17 die de makelaar reeds in opdracht van de opdrachtgever heeft gemaakt.
 3. De makelaar is niet gerechtigd tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever, tenzij deze hiertoe een schriftelijke of elektronische volmacht heeft verleend.
 4. De makelaar houdt zich bij het uitvoeren van de opdracht aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

Artikel 13 l Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Het is de opdrachtgever, behoudens andersluidende afspraken, niet toegestaan buiten de makelaar om overeenkomsten tot stand te brengen, onderhandelingen te voeren, gebruik te maken van soortgelijke diensten van anderen en/of activiteiten te ontplooien, die de makelaar bij het vervullen van zijn bemiddelingsopdracht kunnen belemmeren of zijn activiteiten doorkruisen.
 2. De opdrachtgever werkt mee aan de vervulling door de makelaar van de verplichtingen (bijvoorbeeld de identificatie van de opdrachtgever) welke deze heeft in het kader van de WWFT. 5

Artikel 14 l Courtage, vergoeding

 1. De opdrachtgever is de makelaar courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst met betrekking tot een onroerende zaak tot stand komt. Er is sprake van een overeenkomst zodra een koop- of huurovereenkomst door beide partijen (koper/verkoper – huurder/verhuurder) is ondertekend. Dit geldt ook indien de overeenkomst niet het gevolg is van door de makelaar verleende diensten, tenzij het een opdracht betreft van een opdrachtgever – koper of – huurder en deze koopt of huurt buiten het gebied waarop de opdracht betrekking heeft. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.
 2. Tenzij anders overeengekomen is courtage ter zake van bemiddeling bij koop of verkoop van een onroerende zaak eerst opeisbaar ten tijde van de juridische levering van de onroerende zaak bij de notaris zonder dat de opdrachtgever over de periode tussen de verschuldigdheid van de courtage en de opeisbaarheid daarvan rente is verschuldigd aan de makelaar. Wanneer vast staat dat een tot stand gekomen overeenkomst niet leidt tot een juridische levering van een onroerende zaak bij de notaris en de makelaar recht heeft op courtage, is de courtage vanaf dat moment opeisbaar.
 3. Na beëindiging van de opdracht als bedoeld in Artikel 6 lid 1 sub b t/m e is de opdrachtgever geen courtage verschuldigd indien er een overeenkomst met betrekking tot een onroerende zaak tot stand komt, tenzij: − de opdrachtgever heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in Artikel 13; − de makelaar genoegzaam bewijs levert dat de totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot de onroerende zaak het gevolg is van dienstverlening van de makelaar aan de opdrachtgever tijdens de looptijd van de opdracht.
 4. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op courtage daarvan afhankelijk, tenzij een van partijen of beide de betreffende voorwaarde niet overeenkomstig de strekking hanteren.
 5. Wanneer een tot stand gekomen koopovereenkomst door gebruikmaking door de koper van de wettelijke bedenktijd (Artikel 7:2 BW) wordt beëindigd, vervalt het recht op courtage met betrekking tot deze overeenkomst.
 6. Wanneer een courtageverplichting overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit Artikel ontstaat, heeft de makelaar recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de courtage. Bij de bepaling hiervan wordt rekening gehouden met reeds door de makelaar verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond waarop de overeenkomst is beëindigd.
 7. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst niet tot uitvoering komt, behoudt de makelaar recht op volledige courtage, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat de niet-uitvoering het gevolg is van toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) van de makelaar.

Artikel 15 l Berekening courtage koop en verkoop

 1. De courtage wordt berekend op grondslag van wat partijen hierover overeengekomen zijn. Voor zover partijen geen grondslag voor de berekening van de courtage zijn overeengekomen, gelden de navolgende leden van dit Artikel. 6
 2. De courtage is een vooraf overeengekomen bedrag en wordt niet berekend met een percentage over de koopsom van de onroerende zaak.

Artikel 16 l Berekening courtage huur en verhuur

 1. De courtage wordt berekend op grondslag van wat partijen hierover overeengekomen zijn. Voor zover partijen geen grondslag voor de berekening van de courtage zijn overeengekomen, gelden de navolgende leden van dit Artikel.
 2. Bij huur- en verhuurovereenkomsten met betrekking tot onroerende zaken wordt de courtage berekend over de huursom, met inachtneming van de overige hieronder vermelde bepalingen.
 3. Onder de huursom wordt verstaan het bedrag dat de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van de onroerende zaken voor het eerste huurjaar.
 4. De courtage wordt berekend over de huursom + BTW, indien dit van toepassing is, tenzij de huurder gerechtigd is de BTW in aftrek te brengen.
 5. Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar en dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds bekend is, terwijl dit kennelijk een andere strekking heeft dan het in gelijke tred houden van de huur met de waardeontwikkeling van de euro, wordt voor de berekening van de courtage in aanmerking genomen het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren waarop zij betrekking hebben.
 6. Een gedeelte van een huurjaar wordt als geheel huurjaar gerekend.
 7. Gelijkgesteld aan huur- en verhuurovereenkomsten worden voor de courtageberekening: − pachtovereenkomsten; − huur-ruilovereenkomsten; − overeenkomsten tot ingebruikgeving; − overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik en bewoning; − andere vergelijkbare overeenkomsten, zoals financiële of operationele lease.
 8. Indien er roerende zaken in materiële zin en/of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) mede worden gehuurd of verhuurd, wordt onder de huursom mede begrepen de voor deze goederen overeengekomen huurprijs. Worden de goederen mede gekocht of worden verkocht, en/of worden er tevens schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken door partijen jegens elkaar overeengekomen, dan wordt de courtage mede in rekening gebracht over de koopsom van deze goederen en deze rechten.

Artikel 17 l Kosten

 1. Tenzij anders overeengekomen vergoedt de opdrachtgever bij een bemiddelingsopdracht de kosten die de makelaar ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient de makelaar tevoren met de opdrachtgever overleg te plegen en afspraken daaromtrent schriftelijk of elektronisch vast te leggen. Een en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door opzegging binnen het overeengekomen eerste jaar van de opdracht.
 2. De opdrachtgever is ter zake van een opzegging nimmer schadeplichtig. De makelaar heeft terzake wel recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten zoals in het vorige lid bedoeld en op een percentage van 20% van het loon voor zover de opdracht door de opdrachtgever wordt opgezegd in het eerste jaar van de opdracht.